Όροι και προϋποθέσεις

Ερμηνεία και ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι κεφαλαίο έχουν την έννοια που ορίζεται υπό τους ακόλουθους όρους. Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την ίδια έννοια ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό αριθμό.

Ορισμοί

Για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις:

  • Συνεργάτης σημαίνει οντότητα που ελέγχει, ελέγχεται από, ή τελεί υπό κοινό έλεγχο με ένα μέρος, όπου "έλεγχος" σημαίνει ιδιοκτησία 50% ή περισσότερων μετοχών, μεριδίων, ή άλλων τίτλων που έχουν δικαίωμα ψήφου για την εκλογή διευθυντικών στελεχών ή άλλης διαχειριστικής αρχής.
  • Χώρα αναφέρεται σε: Κίνα
  • Εταιρεία (που αναφέρεται είτε ως "η Εταιρεία ", "Εμείς ", "Εμείς" ή "μας" στην παρούσα συμφωνία) αναφέρεται στην ShineNova, Shenzhen.
  • Συσκευή σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία, όπως ένας υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο, ή ένα ψηφιακό tablet.
  • Υπηρεσία αναφέρεται στον δικτυακό τόπο.
  • Όροι και Προϋποθέσεις (αναφέρονται επίσης ως "Όροι") σημαίνει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις που αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ Εσάς και της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας. Η παρούσα συμφωνία Όρων και Προϋποθέσεων δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της δωρεάν Γεννήτριας Όρων και Προϋποθέσεων.
  • Third-party Social Media Service σημαίνει οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, πληροφοριών, προϊόντων, ή υπηρεσιών) που παρέχονται από τρίτους και μπορεί να εμφανίζονται, να περιλαμβάνονται, ή να διατίθενται από την Υπηρεσία..
  • Η ιστοσελίδα αναφέρεται στο ShineNova, που είναι προσβάσιμο από το https://lighttherapyhome.com/
  • Εσύ νοείται το φυσικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ή η εταιρεία, ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το εν λόγω φυσικό πρόσωπο έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, κατά περίπτωση.

Αναγνώριση

Αυτοί είναι οι Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση αυτής της Υπηρεσίας και η συμφωνία που ισχύει μεταξύ Εσάς και της Εταιρείας. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των χρηστών σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

Η πρόσβασή σας στην Υπηρεσία και η χρήση της προϋποθέτει την αποδοχή και συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες, και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία..

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία..

Δηλώνετε ότι είστε άνω των 18. Η Εταιρεία δεν επιτρέπει σε άτομα κάτω των 18 ετών να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Η πρόσβασή σας στην Υπηρεσία και η χρήση της εξαρτάται επίσης από την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση, και την αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή ή τον Ιστότοπο και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας στο απόρρητο και τον τρόπο με τον οποίο ο νόμος σας προστατεύει. Διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας..

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων- που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για, το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου, ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών τρίτων- Μερών. Αποδέχεστε και συμφωνείτε περαιτέρω ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται να προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά, ή υπηρεσίες που διατίθενται σε ή μέσω τέτοιων δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών..

Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών τρίτων- που επισκέπτεστε.

Τερματισμός

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις..

Με τον τερματισμό, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία θα παύσει αμέσως.

Περιορισμός της ευθύνης

Ανεξάρτητα από τυχόν ζημίες που μπορεί να υποστείτε,, η συνολική ευθύνη της Εταιρείας και οποιουδήποτε προμηθευτή της βάσει οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων και η αποκλειστική σας αποζημίωση για όλα τα παραπάνω περιορίζεται στο ποσό που καταβάλατε μέσω της Υπηρεσίας ή σε 100 USD εάν δεν έχετε αγοράσει τίποτα μέσω της Υπηρεσίας..

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, έμμεση, ή επακόλουθη ζημία (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ζημιών για απώλεια κερδών, απώλεια δεδομένων ή άλλων πληροφοριών, για διακοπή εργασιών, για σωματική βλάβη, απώλεια της ιδιωτικής ζωής που απορρέουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας, λογισμικού τρίτων- και/ή υλικού τρίτων- που χρησιμοποιείται με την Υπηρεσία, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε σχέση με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων), ακόμη και αν η Εταιρεία ή οποιοσδήποτε προμηθευτής έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών και ακόμη και αν η θεραπεία αποτυγχάνει στον ουσιώδη σκοπό της.

Ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση των σιωπηρών εγγυήσεων ή τον περιορισμό της ευθύνης για τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένοι από τους παραπάνω περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν. Σε αυτές τις πολιτείες, η ευθύνη κάθε μέρους θα περιορίζεται στο μεγαλύτερο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

"ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ" Αποποίηση ευθύνης

Η Υπηρεσία σας παρέχεται "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ" και με όλα τα σφάλματα και ελαττώματα, χωρίς καμία εγγύηση. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία, για λογαριασμό της και για λογαριασμό των Συνδεδεμένων Εταιρειών της και των αντίστοιχων δικαιοπαρόχων τους και παρόχων υπηρεσιών, αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις, είτε ρητές, είτε σιωπηρές, είτε νόμιμες, είτε άλλες, σχετικά με την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη-παραβίασης, και εγγυήσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την πορεία των συναλλαγών, την πορεία των επιδόσεων, τη χρήση ή την εμπορική πρακτική. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δέσμευση, και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση οποιουδήποτε είδους ότι η Υπηρεσία θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας, να επιτυγχάνει οποιαδήποτε επιδιωκόμενα αποτελέσματα, να είναι συμβατή ή να λειτουργεί με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό, εφαρμογές, συστήματα, ή υπηρεσίες, να λειτουργεί χωρίς διακοπή, να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε πρότυπα απόδοσης ή αξιοπιστίας ή να είναι απαλλαγμένη από σφάλματα ή ότι οποιαδήποτε σφάλματα ή ελαττώματα μπορούν ή θα διορθωθούν.

Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους παρόχους της Εταιρείας προβαίνει σε οποιαδήποτε εκπροσώπηση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή: (i) ως προς τη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας, ή των πληροφοριών, περιεχομένου, και των υλικών ή προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτήν- (ii) ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα-- (iii) ως προς την ακρίβεια, αξιοπιστία, ή την επικαιρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου που παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας, ή (iv) ότι η Υπηρεσία, οι διακομιστές της, το περιεχόμενο, ή τα e-mails που αποστέλλονται από ή για λογαριασμό της Εταιρείας είναι απαλλαγμένα από ιούς, scripts, trojan horses, worms, malware, timebombs ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ορισμένων τύπων εγγυήσεων ή περιορισμών των εφαρμοστέων νόμιμων δικαιωμάτων ενός καταναλωτή, , οπότε ορισμένες ή όλες οι παραπάνω εξαιρέσεις και περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για Εσάς. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση, οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα θα εφαρμόζονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό που μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία..

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι νόμοι της Χώρας, εξαιρουμένων των κανόνων σύγκρουσης νόμων, διέπουν τους παρόντες Όρους και τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Η χρήση της Εφαρμογής από εσάς μπορεί επίσης να υπόκειται σε άλλους τοπικούς, κρατικούς, εθνικούς, ή διεθνείς νόμους..

Επίλυση διαφορών

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή αμφισβητήσεις σχετικά με την Υπηρεσία, συμφωνείτε να προσπαθήσετε πρώτα να επιλύσετε τη διαφορά ανεπίσημα επικοινωνώντας με την Εταιρεία..

Για χρήστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Εάν είστε καταναλωτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επωφεληθείτε από τις υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας στην οποία διαμένετε..

Ηνωμένες Πολιτείες Νομική συμμόρφωση

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) δεν βρίσκεστε σε χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο, της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ή που έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ως χώρα που υποστηρίζει την τρομοκρατία, και (ii) δεν περιλαμβάνεστε σε οποιονδήποτε κατάλογο απαγορευμένων ή περιορισμένων μερών. της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Διαχωρισιμότητα και παραίτηση

Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί ανεφάρμοστη ή άκυρη,, η διάταξη αυτή θα τροποποιηθεί και θα ερμηνευτεί ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εν λόγω διάταξης στο μέγιστο δυνατό βαθμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι υπόλοιπες διατάξεις θα συνεχίσουν να έχουν πλήρη ισχύ..

Απαλλαγή

Εκτός εάν προβλέπεται στο παρόν,, η μη άσκηση δικαιώματος ή η μη απαίτηση εκπλήρωσης υποχρέωσης βάσει των παρόντων Όρων δεν επηρεάζει τη δυνατότητα ενός συμβαλλόμενου μέρους να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα ή να απαιτήσει την εν λόγω εκπλήρωση σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη στιγμή, ούτε η παραίτηση από μια παράβαση συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παράβαση..

Μετάφραση Διερμηνεία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να έχουν μεταφραστεί, εάν τους έχουμε θέσει στη διάθεσή σας στην Υπηρεσία μας. Συμφωνείτε ότι το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει σε περίπτωση διαφωνίας.

Αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιούμε ή να αντικαθιστούμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι ουσιώδης θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να παρέχουμε ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Το τι συνιστά ουσιώδη αλλαγή θα καθορίζεται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος των αναθεωρήσεων αυτών, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, εν όλω ή εν μέρει, παρακαλούμε σταματήστε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και την Υπηρεσία..

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: